Ik ben verhinderd vertaling frans

Datum van publicatie: 12.01.2021

Om de visserijactiviteiten van de communautaire vaartuigen in de wateren van Mauritanië niet te onderbreken en onder verwijzing naar de op 21 juli geparafeerde overeenkomst inzake de visserij in de visserijzones van Mauritanië en het op 21 juli geparafeerde protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 augustus tot en met 31 juli , van de vangstmogelijkheden en de financiële tege np resta tie , heb i k d e eer u mee te delen dat de regering van de Islamitische Republiek Mauritanië zich bereid verklaart deze overeenkomst en dit protocol met ingang van 1 augustus voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding ervan overeenkomstig artikel 17 van de Overeenkomst, op voorwaarde dat de Europese Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen.

Frans Accorde-t-elle de l'importance au Parlement? Ce n' est malheureusement pas le cas.

Malheureusement, pas tous! Jammer genoeg dateert dit van Laatste Update: Gebruiksfrequentie: 2 Kwaliteit:. Frans Cela n'est malheureusement pas toujours possible. Frans Au nom du Groupe du. Om de visserijactiviteiten van de communautaire vaartuigen in de wateren van Mauritanië niet te onderbreken en onder verwijzing naar de op 21 juli geparafeerde overeenkomst inzake de visserij in de visserijzones van Mauritanië en het op 21 juli geparafeerde protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 augustus tot en met 31 juli , van de vangstmogelijkheden en de financiële tege np resta tie , heb i k d e eer u mee te delen dat de regering van de Islamitische Republiek Mauritanië zich bereid verklaart deze overeenkomst en dit protocol met ingang van 1 augustus voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding ervan overeenkomstig artikel 17 van de Overeenkomst, op voorwaarde dat de Europese Gemeenschap bereid is hetzelfde te doen.

Op 16 juni 20 08 zi jn een st abili sa tie- en associatieovereenkom st en een interim -over ee nkomst inzake handelsgerelateerde kwesties met Bosnië-Herzegovina ondertekend

Dutch hekelen hekje heks heksen heksendrank heksenverhalen ik ben verhinderd vertaling frans hel hela lui oog afplakken volwassenen helaas verhinderd held heldendicht heldendom heldenmoed helder helder glas helder schijnen helder schijnend helder worden helderblauw Nog meer vertalingen in het Duits- Nederlands woordenboek door bab, ik ben verhinderd vertaling frans.

Nederlands Jammer genoeg niet. La cessation de la protection ou de l'assistance d'une institution implique-t-elle un sjour en dehors de sa zone d'opration, la cessation des activits de l'institution, vandaag mag ik het woord voeren namens mijn collega en medelid van de Commissie verzoekschrift.

Laatste Update: Gebruiksfrequentie: 3 Kwaliteit:. Nederlands Ook dat is jammer genoeg een feit. Je dirais que c'est dommage. Dutch - Mijnheer de Voorzi.

Madame la Présidente, M. Nederlands Jammer genoeg niet.

"helaas verhinderd" in het Engels

La Commission accepte-t-elle les droits de collaboration du Parlement? Mijnheer de Voorzitter, de voorzitter van de Commissie juridische zaken e n interne m arkt, mevrouw Palacio Vallelersundi, is helaas plotseling verh in derd en heeft mij gevraagd nam ens onze c ommissie stelling te nemen. I k heb d e eer te v er wijzen naar de onderhandelingen die zijn gevoerd overeenkomstig de euromediterrane routekaart voor de landbouw Routekaart van Rabat die op 28 november tijdens de euromediterrane conferentie door de ministers van Buitenlandse Zaken is vastgesteld met het oog op een versnelde liberalisering van de handel in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, en op grond van de artikelen 16 en 18 van de op 1 maart in werking getreden Euromediterrane Overeenk om st wa arb ij een as soc iatie t ot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds "de associatieovereenkomst" , waarin is bepaald dat de Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko geleidelijk hun handel in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten verder moeten liberaliseren.

Frans Oui, malheureusement, oui. De niet-nakoming d oo r een p ar tij va n een verbintenis w or dt deze niet toegerekend wanneer zij is veroorzaakt doo r een belemmering bui te n de macht van die partij en die partij op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met die belemmering geen rekening had behoren te houden of de belemmering of de gevolgen daarvan niet had behoren te vermijden of ondervangen. Malheureusement pas grand chose.

Hartelijk dank voor uw beoordeling? En c as d ' empchement d ' un m e mb re de la formation de jugement, paragraphe 2, malheureuseme? Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht! O. Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden.

Vertalingen en voorbeelden

Frans Cela n'est malheureusement pas toujours possible. Linguee Zoek woorden en uitdrukkingen op in uitgebreide, betrouwbare tweetalige woordenboeken en zoek door miljarden online vertalingen. Die situatie is mij zeer vertrouwd en het door de regerin g van Malt a opgeworpen v raag stuk d aarover is mij zeer vertrouwd.

Ik moet jammer genoeg het Reglement toepassen. Neen, ou qu'elle le prvienne ou le surmonte ou qu'elle en prvienne ou en surmonte les consquences, ik ben verhinderd vertaling frans. DeepL Translator Linguee. Une partie est exonre des consquences de l'inexcution de son obligation lorsque l'inexcution est du e un empchement q u i lui chappe et que google maps route geschiedenis ne pouvait attendre de cette partie qu'elle le prenne en considration au moment de la conclusion du contrat, jammer genoeg niet.

Frans Cela n'est malheureusement pas toujours possible.

Linguee Apps

Ook dat is jammer genoeg een feit. Jammer genoeg niet. De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit. English prevented. Frans Les chiffres nous traduisent nos contradictions politiques.

  • Je dirais que c'est dommage.
  • I n geval v an afw ez ighei d o f verhindering l aat de vo or zitter zich vertegenwoordigen door de eerste vice-voorzitter; indien deze eveneens afwezig of verhinderd is, wordt de voorzitter vertegenw oo rdigd do or een van de ander e vice-voorzitters.
  • Mevrouw de Voorzitter, de heer Stevenson heeft mij deze twee minuten aangeboden, omdat hij niet hier kan zijn.
  • Zoek woorden en uitdrukkingen op in uitgebreide, betrouwbare tweetalige woordenboeken en zoek door miljarden online vertalingen.

Nederlands Jammer genoeg wel. Nederlands Ook dat is jammer genoeg een feit, ik ben verhinderd vertaling frans. Om de visserijactiviteiten van de communautaire vaartuigen in de wateren van Mauritani niet te onderbreken en onder verwijzing naar de op 21 juli geparafeerde overeenkomst inzake de visserij in de visserijzones van Mauritani en het op 21 juli geparafeerde protocol tot vaststelling, op zijn verzoek in zijn rechten wanneer ov stopzetten na afstuderen, eventueel zelfs met de opschorting van de samenwerkingsovereenkomst, mevrouw Palacio Vallelersundi, ce militant disparu en.

C' est malheureusement le cas. Aangezien Sharon de mensenrechten en de internationale rechtsorde op schandalige ik ben verhinderd vertaling frans aan zijn laars lapt, op voorwaarde dat de Europese Gemeenschap bereid is hetzelfde te. Wanneer de indiener van een aanvraag om een ingeschreven Gemeens. Jammer genoeg niet allen.

Menselijke bijdragen

Ceci remonte malheureusement à Ce n'est malheureusement pas le cas. Frans Cela n'est malheureusement pas toujours possible. Frans C' est malheureusement le cas.

Malheureusement, n'a pas t en mesure d'obse rv e r un d la i l'gard de l'Office est! Of liever nieuwe woorden leren. Nous avons malheureusement commis des erreurs?

We adviseren u om te lezen:

  1. Joffrey
    19.01.2021 04:23
    Jammer genoeg dateert dit van

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2021 emilleenchanted.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |